Zasady rachunkowości

17 lutego 2021

Jakie są zasady rachunkowości?

Zasady rachunkowości to zasady i wytyczne, których firmy muszą przestrzegać przy raportowaniu danych finansowych. Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wydaje zestandaryzowany zestaw zasad rachunkowości w USA, zwany ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP). Niektóre z najbardziej podstawowych zasad rachunkowości obejmują:

 • Zasada memoriału
 • Zasada konserwatyzmuZasada spójnościZasada kosztuZasada podmiotu gospodarczegoZasada pełnego ujawnieniaZasada kontynuacji działalnościZasada dopasowaniaZasada istotnościZasada jednostki monetarnejZasada niezawodnościZasada rozpoznawania przychodówZasada okresu czasuKluczowe wnioski
 • Wprowadzane są standardy rachunkowości mające na celu poprawę jakości informacji finansowych raportowanych przez firmy.
 • W Stanach Zjednoczonych Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wydaje ogólnie przyjęte zasady rachunkowości (GAAP).GAAP jest wymagany dla wszystkich spółek notowanych na giełdzie w USA; jest również rutynowo wdrażany również przez spółki niepubliczne.Na szczeblu międzynarodowym Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wydaje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).FASB i RMSR czasami współpracują przy wydawaniu wspólnych standardów dotyczących gorących tematów, ale Stany Zjednoczone nie mają zamiaru przechodzić na MSSF w przewidywalnej przyszłości.Zasady rachunkowościZrozumienie zasad rachunkowości

  Ogólnie przyjęte zasady rachunkowości

  Spółki notowane na giełdzie w Stanach Zjednoczonych są zobowiązane do regularnego składania sprawozdań finansowych zgodnych z GAAP, aby pozostać publicznie notowanymi na giełdach. Dyrektorzy spółek notowanych na giełdzie i ich niezależni audytorzy muszą zaświadczyć, że sprawozdania finansowe i powiązane informacje zostały sporządzone zgodnie z GAAP.

  Prywatne firmy i organizacje non-profit mogą być również zobowiązane przez pożyczkodawców lub inwestorów do składania sprawozdań finansowych zgodnych z GAAP. Na przykład roczne audytowane sprawozdania finansowe zgodne z GAAP są powszechnym zobowiązaniem dotyczącym pożyczki wymaganym przez większość instytucji bankowych. Dlatego większość firm i organizacji w Stanach Zjednoczonych przestrzega zasad GAAP, chociaż niekoniecznie jest to wymóg.

  Zasady rachunkowości pomagają rządzić światem rachunkowości zgodnie z ogólnymi zasadami i wytycznymi. GAAP próbuje ujednolicić i uregulować definicje, założenia i metody stosowane w rachunkowości. Istnieje wiele zasad, ale do najważniejszych należą zasada rozpoznawania przychodów, zasada dopasowania, zasada istotności i zasada spójności. Ostatecznym celem standardowych zasad rachunkowości jest umożliwienie użytkownikom sprawozdań finansowych wglądu w dane finansowe firmy z pewnością, że informacje ujawnione w raporcie są kompletne, spójne i porównywalne.

  Kompletność zapewnia zasada istotności, ponieważ wszystkie istotne transakcje powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym. Spójność odnosi się do stosowania przez firmę zasad rachunkowości w czasie. Jeżeli zasady rachunkowości pozwalają na wybór między wieloma metodami, spółka powinna stosować tę samą metodę rachunkowości w czasie lub ujawniać zmianę metody rachunkowości w przypisach do sprawozdania finansowego.

  Porównywalność to zdolność użytkowników sprawozdań finansowych do przeglądu finansów wielu spółek obok siebie, z gwarancją, że zasady rachunkowości były przestrzegane zgodnie z tym samym zestawem standardów. Informacje księgowe nie są absolutne ani konkretne, a standardy, takie jak GAAP, są opracowywane w celu zminimalizowania negatywnych skutków niespójnych danych. Bez GAAP porównywanie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw byłoby niezwykle trudne, nawet w ramach tej samej branży, co utrudniłoby porównanie jabłek z jabłkami. Niespójności i błędy byłyby również trudniejsze do wykrycia.

  Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości FinansowejZasady rachunkowości różnią się w zależności od kraju. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) wydaje Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Normy te są stosowane w ponad 120 krajach, w tym w Unii Europejskiej (UE). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), agencja rządowa Stanów Zjednoczonych odpowiedzialna za ochronę inwestorów i utrzymanie porządku na rynkach papierów wartościowych, oświadczyła, że ​​Stany Zjednoczone nie przejdą na MSSF w dającej się przewidzieć przyszłości. Jednak FASB i RMSR nadal współpracują, aby wydawać podobne regulacje dotyczące niektórych tematów, gdy pojawiają się kwestie księgowe. Na przykład w 2014 r. FASB i RMSR wspólnie ogłosiły nowe standardy rozpoznawania przychodów. Wcześniejsze 

  Ponieważ zasady rachunkowości różnią się na całym świecie, inwestorzy powinni zachować ostrożność przy porównywaniu sprawozdań finansowych spółek z różnych krajów. Kwestia różnych zasad rachunkowości jest mniej istotna na bardziej dojrzałych rynkach. Mimo to należy zachować ostrożność, ponieważ w wielu zestawach zasad rachunkowości wciąż istnieje możliwość zniekształcenia liczb.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy