Tauron oblicza 2, 094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu

Tauron oblicza 2, 094 mld zł EBITDA i 1 mld zł zysku netto w I półroczu
Category: gielda
27 lipca, 2020

Tauron Polska Pomyslowosc szacuje dwa, 094 mld zł EBITDA i jednej mld zł zysku netto w I półroczu, podała spółka.

„Wybrane szacunkowe dane finansowe za I półrocze 2017 r.: przychody ze sprzedaży: 12 755 mln zł; EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe): 2 094 mln zł; w tym:

a) EBITDA segmentu Wydobycie: (5) mln zł

b) EBITDA segmentu Wytwarzanie: 306 mln zł

c) EBITDA segmentu Dystrybucja: 1 203 mln zł

d) EBITDA segmentu Sprzedaż: 545 mln zł

EBIT (zysk operacyjny): 1-wsza 237 mln zł;

profit netto: 1-wsza 005 mln zł; CAPEX: 1 495 mln zł; dług netto: 8 166 mln zł; wskaźnik dług netto/EBITDA: dwóch, 17x” – czytamy po komunikacie.

„Wybrane szacunkowe wiadomosci operacyjne za I półrocze 2017 r.: produkcja węgla handlowego: trzech, 3 mln ton; sprzedaż węgla komercyjnego: 3, 6 mln dzwiek; produkcja energii brutto: 9, 5 TWh; produkcja ciepła: 7, jednej PJ; rozprowadzanie energii elektrycznej: 25, 7 TWh (w tymze do odbiorców końcowych: dwudziestu czterech, 4 TWh); sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 17, 2 TWh” – podano również

Wybrane zdarzenia na temat charakterze jednorazowym, które wystąpiły w Jak i równiez półroczu 2017 r.:

a mianowicie w wynikach I półrocza 2017 r. ujęto rozwiązanie rezerw dzieki umowy rodzące obciążenia związane ze wspólnym przedsięwzięciem Elektrociepłownią Stalowa Wola. Rozwiązanie rezerw jest rezultatem wejścia po życie porozumienia w sprawie stwierdzenia podstawowych warunków brzegowych metamorfozy projektu budowy bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli i aneksów az do umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy na dostawy powietrza gazowego (raport bieżący nr 11/2017 z 31 marca 2017 r. ). Rozwiązanie rezerw wpłynęło na zwiększenie wyniku finansowego brutto segmentu Sprzedaż o 201 mln zł,

– w rezultatach I półrocza 2017 r. ujęto zarobki finansowe wraz z tytułu dodatnich różnic kusru walut związanych wraz z wyceną zobowiązań z tytułu dłużnych papierów wartościowych (obligacje) oraz pożyczek denominowanych w euro. Ujęcie tych przychodów wpłynęło w zwiększenie rezultacie finansowego brutto Grupy Tauron o 72 mln zł,

– przy wynikach Jak i równiez półrocza 2017 r. Grupa Tauron rozpoznała następujące odpisy aktualizujące i ich odwrócenia z tytułu utraty wartości bilansowej placówek wytwórczych segmentu Wytwarzanie:

– wartość utworzonych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki utworzonych odpisów ponad ich odwróceniem) dotyczących farm wiatrowych jak i równiez elektrowni wodnych: 68 mln zł,

a mianowicie wartość odwróconych odpisów netto (tj. wartość nadwyżki odwróconych odpisów morzem ich utworzeniem) dotyczących majątku wytwórczego na terenie wytwarzania energii i ciepła: 36 mln zł.

Łączna kwota netto odpisów (tj. nadwyżka sporzadzanych odpisów nad ich odwróceniem) wynosi 32 mln zł, a łączny szacunkowy wpływ na obciążenie skonsolidowanego rezultacie finansowego netto wynosi 26 mln zł.

Wartość odpisów netto nie wpływa na wynik EBITDA, przez który spółka pojmuje EBIT powiększony o amortyzację i o odpisy dzieki aktywa niefinansowe.

Pozostałe zasadnicze czynniki mające wpływ w wyniki Jak i równiez półrocza 2017 r. (w porównaniu az do I półrocza 2016 r. ):

– wzrost wolumenu sprzedanego węgla o 1-wsza, 1 mln ton, tj. o 44, 7 proc. (segment Wydobycie),

– postep wolumenu dystrybuowanej energii na temat 0, 93 TWh, tj. o trzy, 74 proc. (segment Dystrybucja),

– znaczący spadek kosztów umorzenia norm majątkowych po związku wraz z niższą ceną nabycia zielonych certyfikatów za posrednictwem segment Sprzedaż (będący konsekwencją spadku rynkowych cen zielonych certyfikatów), wymieniono w wiadomosci.

Spółka zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają rys szacunkowy jak i równiez mogą poddac sie zmianie. Ostateczne wartości zostaną przedstawione przy skonsolidowanym raporcie za Jak i równiez półrocze 2017 r., którego publikację zaplanowano na 17 sierpnia 2017 r.

Tauron Polska Energia S. A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej i ciepła. Jest notowana w GPW od momentu 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i wydaje sie byc największym dystrybutorem energii na terytorium polski oraz jednym sposród największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m. in. Tauron Wydobycie, Tauron Produkowanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Rozprowadzanie, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Kontrahenta. Spółka jest notowana dzieki GPW od momentu 2010 r.