Podaż pieniądza

17 lutego 2021
Category: Stóp Procentowych

Co to jest podaż pieniądza?

Podaż pieniądza to cała waluta i inne płynne instrumenty w gospodarce danego kraju w dniu pomiaru. Podaż pieniądza obejmuje mniej więcej zarówno gotówkę, jak i depozyty, które można wykorzystać prawie tak łatwo, jak gotówka.

Rządy emitują papierową walutę i monety za pośrednictwem pewnych kombinacji swoich banków centralnych i skarbów. Banki regulacyjne wpływają na podaż pieniądza dostępnego dla społeczeństwa poprzez nakładanie na banki wymogów dotyczących utrzymywania rezerw, sposobów udzielania kredytów i innych regulacji.

Podaż pieniądzaZrozumienie podaży pieniądza

Ekonomiści analizują podaż pieniądza i opracowują politykę obracającą się wokół niej poprzez kontrolowanie stóp procentowych i zwiększanie lub zmniejszanie ilości pieniędzy przepływających w gospodarce. Analiza sektora publicznego i prywatnego jest przeprowadzana ze względu na możliwy wpływ podaży pieniądza na poziom cen, inflację i cykl koniunkturalny. W Stanach Zjednoczonych polityka Rezerwy Federalnej jest najważniejszym czynnikiem decydującym o podaży pieniądza. Podaż pieniądza jest również znana jako zasób pieniądza.

Wpływ podaży pieniądza na gospodarkę

Wzrost podaży pieniądza zwykle obniża stopy procentowe, co z kolei generuje więcej inwestycji i daje konsumentom więcej pieniędzy, stymulując w ten sposób wydatki. Firmy reagują zamawiając więcej surowców i zwiększając produkcję. Wzmożona działalność gospodarcza zwiększa zapotrzebowanie na siłę roboczą. Odwrotna sytuacja może nastąpić, gdy podaż pieniądza spadnie lub spadnie jego stopa wzrostu.

Zmiana podaży pieniądza od dawna uważana jest za kluczowy czynnik napędzający wyniki makroekonomiczne i cykle koniunkturalne. Makroekonomiczne szkoły myślenia, które koncentrują się głównie na roli podaży pieniądza, obejmują Ilościową Teorię Pieniądza Irvinga Fishera, Monetaryzm i Austriacką Teorię Cyklu Biznesowego.

Historycznie rzecz biorąc, mierzenie podaży pieniądza pokazało, że istnieją związki między nią a inflacją i poziomem cen. Jednak od 2000 r. Relacje te stały się niestabilne, zmniejszając ich wiarygodność jako przewodnika dla polityki pieniężnej. Chociaż miary podaży pieniądza są nadal szeroko stosowane, są one jednym z szerokiego wachlarza danych ekonomicznych, które ekonomiści i Rezerwa Federalna gromadzą i przeglądają. Wcześniejsze  

Jak mierzy się podaż pieniądza

Różne rodzaje pieniądza w podaży pieniądza są generalnie klasyfikowane jako M, takie jak M0, M1, M2 i M3, w zależności od rodzaju i wielkości rachunku, na którym przechowywany jest instrument. Nie wszystkie klasyfikacje są szeroko stosowane, a każdy kraj może stosować inne klasyfikacje. Podaż pieniądza odzwierciedla różne rodzaje płynności w gospodarce każdego rodzaju pieniądza. Jest podzielony na różne kategorie płynności lub możliwości wydania. Wcześniejsze  

Na przykład M0 i M1 są również nazywane pieniądzem wąskim i obejmują monety i banknoty będące w obiegu oraz inne ekwiwalenty pieniędzy, które można łatwo zamienić na gotówkę. M2 obejmuje M1 oraz dodatkowo krótkoterminowe depozyty w bankach i niektórych funduszach rynku pieniężnego. M3 obejmuje M2 oprócz depozytów długoterminowych. Jednak M3 nie jest już uwzględniane w raportach Rezerwy Federalnej. MZM, czyli pieniądz o zerowym terminie zapadalności, to miara obejmująca aktywa finansowe o zerowym terminie zapadalności, które podlegają natychmiastowemu wykupowi według wartości nominalnej. Rezerwa Federalna w dużym stopniu opiera się na danych MZM, ponieważ jej prędkość jest sprawdzonym wskaźnikiem inflacji. Wcześniejsze  

Dane o podaży pieniądza są gromadzone, rejestrowane i publikowane okresowo, zazwyczaj przez rząd danego kraju lub bank centralny. Rezerwa Federalna w Stanach Zjednoczonych mierzy i publikuje całkowitą ilość podaży pieniądza M1 i M2 co tydzień i co miesiąc. Można je znaleźć w Internecie, a także są publikowane w gazetach. Według danych Rezerwy Federalnej, od czerwca 2020 r. W obiegu znajdowało się nieco ponad 5,2 bln USD w pieniądzu M1, a ponad 18,1 bln USD w pieniądzu M2 krążyło w Stanach Zjednoczonych. Wcześniejsze  

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy