Obsługa nadwyżki kredytu hipotecznego

17 lutego 2021
Category: Swój Kredyt

Co to jest obsługa nadwyżki kredytu hipotecznego?

Obsługa nadwyżki kredytu hipotecznego to opłata oparta na odsetku miesięcznego przepływu środków pieniężnych z papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS), który pozostaje po podzieleniu przepływu środków pieniężnych na kupon i kwotę główną dla posiadacza MBS.

Kluczowe wnioski
 • Obsługa nadwyżki kredytu hipotecznego to opłata uiszczana na rzecz podmiotów obsługujących kredyty hipoteczne za utrzymanie papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS).
 • Nadwyżka obsługi jest pozostałością po potrąceniu zwykłych opłat za obsługę kredytu hipotecznego.Obsługa nadwyżki kredytu hipotecznego może wynikać z łączenia razem kredytów hipotecznych w MBS, gdzie każda pożyczka może mieć różnych inicjatorów lub podmiotów obsługujących, z których każdy pobiera inną stawkę.Jak działa obsługa nadwyżki kredytu hipotecznego

  Opłata za obsługę to procent każdej spłaty kredytu hipotecznego dokonanego przez pożyczkobiorcę na rzecz podmiotu obsługującego hipotekę jako rekompensata za prowadzenie rejestru płatności, pobieranie i dokonywanie płatności escrow, przekazywanie spłat kapitału i odsetek posiadaczowi weksla. Opłaty za obsługę zwykle wahają się od 0,25% do 0,5% salda niespłaconych kredytów hipotecznych każdego miesiąca. Opłata za obsługę nadwyżki kredytu hipotecznego zazwyczaj trafia do podmiotu obsługującego kredyt i może służyć jako opłata gwarancyjna dla gwaranta MBS.

  Na przykład, w typowej transakcji MBS, jeśli oprocentowanie kredytu hipotecznego wynosi 8%, posiadacz MBS może otrzymać 7,5%, osoba obsługująca hipotekę otrzymuje 0,25% opłaty za obsługę, a subemitent MBS otrzymuje 0,15% Pozostaje to 0,10 % (8% – 7,5% – 0,25% – 0,15% = 0,10%) jako nadwyżka obsługi.

  Obsługa nadwyżki kredytu hipotecznego dla MBS wiąże się z ryzykiem przedpłaty i przedłużenia. W przypadku wyceny nadwyżki obsługi jest ona wyceniana na podstawie oszacowania czasu trwania renty. Należy to oszacować, ponieważ nie wiadomo na pewno, kiedy kredytobiorca hipoteczny może refinansować lub w inny sposób spłacić swój kredyt hipoteczny. Wartość nadmiernej obsługi może się radykalnie zmienić, gdy zmienią się stopy procentowe, ponieważ zmiany bieżących stóp procentowych w stosunku do stopy oprocentowania kredytu hipotecznego określają, jak długo może trwać renta nadwyżki obsługi związanej z tym kredytem.

  Skąd pochodzi obsługa nadwyżki kredytu hipotecznego

  Obsługa nadwyżki kredytu hipotecznego może wynikać z obsługi kredytów hipotecznych, które są wiązane przez inicjatora, a następnie sprzedawane. Jeśli kupujący nie obsługuje kredytu samodzielnie, może zawrzeć umowę o obsługę, ewentualnie z inicjatorem lub osobą trzecią. W ramach takiej umowy jednostka obsługująca zazwyczaj zachowuje prawo do otrzymania części płatności odsetek dokonanych przez pożyczkobiorców w odniesieniu do całej puli obsługiwanych kredytów hipotecznych.

  Spread obsługi kredytu hipotecznego to kwota odsetek zatrzymanych przez jednostkę obsługującą i jest uważana częściowo przez jednostkę obsługującą za formę rozsądnej rekompensaty za wykonane usługi. Jeśli istnieje część spreadu obsługi kredytu hipotecznego, która przekracza to, co można uznać za rozsądną rekompensatę za wykonane usługi, nazywa się to spreadem nadmiernej obsługi i będzie stanowił kontynuację inwestycji w część odsetkową puli bazowych kredytów hipotecznych.

  Urząd Skarbowy (IRS) orzekł wcześniej, że posiadanie pewnych spreadów z tytułu obsługi nadwyżki hipotecznej stanowiłoby składnik majątku nieruchomego, a zatem dochód z nadmiernych spreadów obsługi byłby traktowany jako odsetki od zobowiązań zabezpieczonych hipoteką na nieruchomości. Interpretacja ta została uznana za mającą zastosowanie do funduszy powierniczych na rynku nieruchomości dla celów podatkowych.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy