Nakaz – definicja i znaczenie

17 lutego 2021
Category: Istnieje Wiele

Słowo nakaz ma kilka różnych znaczeń. W świecie rynków i finansów jest to długoterminowy papier wartościowy, który uprawnia posiadacza do zakupu akcji emitenta po cenie wykonania – cenie stałej – do dnia wygaśnięcia.

W prawniczym języku angielskim nakaz przeszukania to nakaz (upoważnienie) wydany przez sąd w celu przeszukania lokalu i zajęcia określonych przedmiotów, jeśli zostaną tam znalezione. Nakaz aresztowania uprawnia do aresztowania lub zatrzymania osoby lub osób.

Nakaz może być instrumentem (dokumentem), który upoważnia kogoś lub inny podmiot do zrobienia czegoś, co jest nielegalne.

Jeśli jesteś posiadaczem tego fikcyjnego nakazu, masz prawo do zakupu akcji John Doe Corp. za 100 USD do 1 stycznia 2027 r. Nawet jeśli ceny akcji John Doe wzrosną, nadal możesz je kupić za 100 USD.

W filozofii nakaz jest właściwym uzasadnieniem dla posiadania przekonania, jak w przypadku: „Nie ma żadnego uzasadnienia dla tego założenia.

W wojskowym języku angielskim nakaz to zaświadczenie o nominacji wydawane podoficerowi.

„1. Dokument wydany przez funkcjonariusza prawnego lub państwowego, upoważniający policję lub inny organ do dokonania aresztowania, przeszukania pomieszczeń lub przeprowadzenia innych czynności związanych z wymiarem sprawiedliwości. 2. Dokument uprawniający posiadacza do otrzymania towarów, pieniędzy lub usług .

„3. Zbywalne zabezpieczenie umożliwiające posiadaczowi zakup akcji po określonej cenie w przyszłym terminie lub wcześniej.

Ten artykuł skupia się na finansowym znaczeniu tego słowa.

Nakaz finansowy

W świecie finansów warranty to papiery wartościowe, które uprawniają ich posiadaczy do zakupu akcji podmiotu komercyjnego po określonej cenie (cenie wykonania) do określonej daty.

Warranty są podobne do opcji – są to umowne dokumenty finansowe, które dają posiadaczowi specjalne uprawnienia do zakupu papierów wartościowych. Oba mają daty ważności i są uznaniowe.

Termin „nakaz oznacza „obdarzyć prawem , co tylko nieznacznie różni się od tego, co oznacza „opcja.

Warranty są zwykle dołączane do akcji uprzywilejowanych lub obligacji jako substancja słodząca, co pozwala emitentowi wypłacać mniejsze dywidendy i niższe stopy procentowe. Warranty mogą posłużyć do zwiększenia rentowności obligacji i uczynienia jej bardziej atrakcyjną dla potencjalnych nabywców.

Nakaz przeszukania to nakaz wydany przez sędziego, urzędnika Sądu Najwyższego lub sędziego, który upoważnia funkcjonariuszy organów ścigania do przeszukania lokalu, osoby, statku, samolotu lub pojazdu w celu znalezienia dowodów przestępstwa. Upoważniona osoba może skonfiskować wszelkie znalezione dowody. (Zdjęcie: zaadaptowane z thinglink.com)

Warranty można również znaleźć w transakcjach private equity. Zwykle są zdejmowane i mogą być sprzedawane niezależnie od akcji lub obligacji.

W przypadku dołączenia warrantów do akcji uprzywilejowanych akcjonariusze mogą być zmuszeni do ich odłączenia i sprzedaży przed otrzymaniem dywidendy. Dlatego często korzystne jest odłączenie i sprzedanie warrantu tak szybko, jak to możliwe, aby móc zacząć zarabiać na dywidendach.

Na giełdzie w Hongkongu i Deutsche Börse (niemiecka giełda) warranty są aktywnie wymieniane. Około 11,7% obrotów w pierwszym kwartale 2009 r. Na giełdzie w Hongkongu stanowiły obrót warrantami.

Rodzaje nakazów w finansach

Istnieje wiele różnych rodzajów finansów. Ludzie kupują je i sprzedają z różnych powodów. Poniżej znajduje się lista niektórych rodzajów warrantów:

– Warrant na żądanie: ten rodzaj warrantu daje inwestorom prawo do zakupu akcji firmy od tej firmy po określonej cenie aż do przyszłej daty.

Warranty z opcją sprzedaży: inwestorzy mają prawo sprzedać akcje spółki z powrotem tej spółce w określonym terminie i po określonej cenie.

Według Legal-Dictionary.theFreeDictionary.com, nakaz aresztowania to: „Nakaz sędziego skierowany do funkcjonariuszy organów ścigania, aby aresztowali i osadzili w więzieniu osobę oskarżoną o popełnienie przestępstwa. Nakaz jest wydawany na podstawie złożonego pod przysięgą oświadczenia prokuratora okręgowego, policjanta lub domniemanej ofiary, że oskarżony popełnił przestępstwo . (Zdjęcie: zaadaptowane z itccs.org)

Warranty na akcje: mogą to być warranty kupna i sprzedaży.

Warranty objęte: ten nakaz ma pewne podstawy. Być może na przykład emitent kupi wcześniej akcje lub użyje innego instrumentu do pokrycia opcji.

Warranty Index: jako aktywo bazowe stosowany jest indeks. Ryzyko inwestora jest rozproszone – za pomocą warrantów sprzedaży indeksów i warrantów kupna na indeksy – jak ma to miejsce w przypadku zwykłych indeksów akcji.

Naked Warranty: nie mają one towarzyszącej obligacji w momencie ich emisji i podobnie jak zwykłe warranty są przedmiotem obrotu na giełdzie.

W tym cytacie czasownik „nakaz oznacza „zasługi lub „zasługiwać. Rex Tillerson był sekretarzem stanu USA od 1 lutego 2017 r. Do 31 marca 2018 r. W latach 2006–2016 był prezesem i dyrektorem generalnym międzynarodowego giganta naftowego Exxon. (Zdj.: Wikipedia)

Warranty w formie gotówki lub akcji: rozliczenie może nastąpić poprzez fizyczną dostawę akcji lub w gotówce.

Warranty w koszyku: można je klasyfikować na poziomie branży, tak jak ma to miejsce w przypadku zwykłego indeksu akcji. Odzwierciedlają wyniki każdej branży.

Nakazy ślubne są one dołączone do obligacji zasadniczych i mogą być wykonywane tylko w przypadku wykupu obligacji zasadniczych.

Warranty odłączalne: część gwarancji może zostać oddzielona od skryptu dłużnego i sprzedana lub kupiona oddzielnie.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy