Finansowanie leasingu: rodzaje, zalety i wady

17 lutego 2021
Category: Ulgi Podatkowej

Finansowanie leasingu jest jednym z ważnych źródeł finansowania średnio- i długoterminowego, w którym właściciel składnika aktywów przekazuje innej osobie prawo do korzystania z tego środka za okresowymi opłatami. Właściciel aktywów nazywany jest leasingodawcą, a użytkownik – leasingobiorcą.

Okresowa opłata wnoszona przez leasingobiorcę na rzecz leasingodawcy to tzw. Leasing. W ramach leasingu leasingobiorca uzyskuje prawo do użytkowania składnika aktywów, ale własność należy do leasingodawcy, a po wygaśnięciu umowy leasingu składnik aktywów jest zwracany leasingodawcy lub udziela się leasingobiorcy opcji zakupu składnika aktywów lub przedłużyć umowę najmu.

Różne rodzaje leasingu :

W zależności od przeniesienia ryzyka i korzyści na leasingobiorcę, okresu leasingu oraz liczby stron transakcji, leasing można podzielić na dwie kategorie. Leasing finansowy i leasing operacyjny.

ja. Leasing:

Jest to leasing, w ramach którego leasingodawca przenosi zasadniczo całe ryzyko i wszystkie pożytki wynikające z posiadania aktywów na leasingobiorcę z tytułu leasingu. Innymi słowy, stawia leasingobiorcę w takim samym stanie, w jakim byłby, gdyby kupił składnik aktywów. Leasing finansowy składa się z dwóch faz: Pierwsza to okres pierwotny. Jest to okres nieodwołalny iw tym okresie leasingodawca odzyskuje całą swoją inwestycję poprzez leasing. Okres pierwotny może trwać przez czas nieokreślony. Czynsz najmu na drugi okres jest znacznie mniejszy niż w okresie pierwotnym.

ii. Cechy leasingu finansowego:

Z powyższego omówienia można wyprowadzić następujące cechy leasingu finansowego:

1. Leasing finansowy to instrument dający leasingobiorcy prawo do użytkowania składnika aktywów.

2. Czynsz leasingowy pobierany przez leasingodawcę w pierwszym okresie leasingu wystarcza do odzyskania jego inwestycji.

3. Czynsz najmu na drugi okres jest znacznie niższy. Jest to często nazywane wypożyczaniem ziaren pieprzu.

4. Najemca jest odpowiedzialny za utrzymanie majątku.

5. Leasingodawca nie przyjmuje żadnego ryzyka ani korzyści opartych na aktywach.

6. Tego rodzaju najem nie podlega anulowaniu; inwestycja leasingodawcy jest zapewniona.

iii. Leasing operacyjny:

Leasing inny niż leasing finansowy nazywany jest leasingiem operacyjnym. W tym przypadku ryzyko i korzyści wynikające z posiadania aktywów nie są przenoszone przez leasingodawcę na leasingobiorcę. Okres takiej leasingu jest znacznie krótszy niż okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, a zatem całkowita inwestycja leasingodawcy nie jest odzyskiwana poprzez dzierżawę w pierwotnym okresie leasingu. W przypadku leasingu operacyjnego leasingodawca zazwyczaj doradza leasingobiorcy w zakresie napraw, konserwacji i technicznego know-how przedmiotu leasingu, dlatego ten rodzaj leasingu nazywany jest również leasingiem usługowym.

iv. Cechy leasingu operacyjnego:

Leasing operacyjny ma następujące cechy:

1. Okres leasingu jest znacznie krótszy niż okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

2. Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę najmu z krótkim wypowiedzeniem i nie jest za to pobierana żadna kara.

3. Leasingodawca przekazuje leasingobiorcy wiedzę techniczną dotyczącą przedmiotu leasingu.

4. Ryzyko i pożytki wynikające z posiadania składnika aktywów ponosi leasingodawca.

5. Leasingodawca musi polegać na leasingu składnika aktywów innemu leasingobiorcy w celu odzyskania jego / jej inwestycji.

Zalety i wady finansowania leasingu:

Obecnie działalność leasingowa wykazuje tendencję wzrostową. Leasing wydaje się być opłacalną alternatywą korzystania z aktywów. Ma jednak zarówno zalety, jak i wady.

ja. Zalety:

Finansowanie leasingiem ma następujące zalety

za. Do Wynajmującego:

Poniżej podsumowano zalety finansowania leasingu z punktu widzenia leasingodawcy

Zapewniony stały dochód:

Leasingodawca uzyskuje dzierżawę poprzez wydzierżawienie środka trwałego przez okres trwania leasingu, co stanowi zapewniony i regularny dochód.

Zachowanie własności:

W przypadku leasingu finansowego, leasingodawca przenosi całe ryzyko i pożytki wynikające z tytułu własności na leasingobiorcę bez przenoszenia prawa własności składnika aktywów, a zatem własność spoczywa na leasingodawcy.

Korzyść podatkowa:

Ponieważ własność należy do leasingodawcy, korzystający z ulgi podatkowej korzysta z amortyzacji przedmiotu leasingu.

Wysoka rentowność:

Działalność leasingowa jest wysoce rentowna, ponieważ stopa zwrotu oparta na dzierżawie jest znacznie wyższa niż odsetki płatne z tytułu finansowania aktywów.

Wysoki potencjał wzrostu:

Popyt na leasing stale rośnie, ponieważ jest to jedna z efektywnych kosztowo form finansowania. Wzrost gospodarczy można utrzymać nawet w okresie depresji. Tym samym potencjał wzrostu leasingu jest znacznie wyższy w porównaniu z innymi formami prowadzenia działalności.

Odzyskanie inwestycji:

W przypadku leasingu finansowego leasingodawca może odzyskać całość inwestycji poprzez dzierżawy.

b. Najemca:

Poniżej omówiono zalety finansowania leasingu z punktu widzenia leasingobiorcy:

Wykorzystanie dóbr kapitałowych:

Firma nie będzie musiała wydawać dużych pieniędzy na zakup aktywów, ale może z nich korzystać, płacąc niewielkie miesięczne lub roczne czynsze.

Korzyści podatkowe:

Przedsiębiorstwo może korzystać z ulgi podatkowej z tytułu opłat leasingowych, ponieważ raty leasingowe można odliczyć jako koszt biznesowy.

Leasing jest źródłem finansowania tańszym niż prawie wszystkie inne źródła finansowania.

Pomoc techniczna:

Najemca otrzymuje od leasingodawcy wsparcie techniczne w zakresie przedmiotu leasingu.

Przyjazny dla inflacji:

Leasing jest przyjazny dla inflacji, leasingobiorca musi co roku płacić stałą kwotę czynszów, nawet jeśli cena aktywów rośnie.

Po upływie pierwotnego okresu leasingodawca oferuje leasingobiorcy nabycie aktywów – płacąc bardzo małą sumę pieniędzy.

ii. Niedogodności:

Finansowanie leasingu ma następujące wady

za. Do Wynajmującego:

Wynajmujący ma pewne ograniczenia, które omówiono poniżej:

Nieopłacalne w przypadku inflacji:

Leasingodawca otrzymuje co roku stałą kwotę czynszu najmu i nie może jej zwiększyć, nawet jeśli wzrośnie koszt środka trwałego.

Podwójne opodatkowanie:

Podatek obrotowy może zostać naliczony dwukrotnie:

Pierwszy w momencie zakupu środka, a drugi w momencie oddania w leasing.

Większa szansa na uszkodzenie zasobów:

Ponieważ prawo własności nie jest przenoszone, leasingobiorca używa aktywa niedbale i istnieje duża szansa, że ​​składnik aktywów nie będzie mógł być użytkowany po wygaśnięciu pierwotnego okresu leasingu.

b. Najemca:

Wady finansowania leasingu z punktu widzenia leasingobiorcy przedstawiono poniżej:

Leasing finansowy jest nieodwołalny i nawet jeśli firma nie chce korzystać z przedmiotu leasingu, leasingobiorca jest zobowiązany do zapłaty czynszu leasingowego.

Leasingobiorca nie stanie się właścicielem składnika aktywów po wygaśnięciu umowy leasingu, chyba że zdecyduje się go kupić.

Finansowanie leasingiem jest bardziej kosztowne niż inne źródła finansowania, ponieważ leasingobiorca musi płacić dzierżawę, a także koszty związane z posiadaniem składnika aktywów.

Zaniżenie aktywów:

Ponieważ leasingobiorca nie jest właścicielem składnika aktywów, takiego składnika aktywów nie można wykazać w bilansie, co prowadzi do zaniżenia wartości składnika aktywów leasingobiorcy.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy