Definicja „swapów ryzyka kredytowego”

17 lutego 2021
Category: Która Jest

Definicja: Swapy na zwłokę w spłacie kredytu (CDS) to rodzaj ubezpieczenia od ryzyka niewykonania zobowiązania przez określoną firmę. Firma jest nazywana podmiotem referencyjnym, a wartość domyślna to zdarzenie kredytowe. Jest to umowa między dwiema stronami, zwana nabywcą ochrony i sprzedawcą ochrony. Zgodnie z umową nabywca ochrony otrzymuje rekompensatę za wszelkie straty wynikające ze zdarzenia kredytowego na instrumencie referencyjnym. W zamian nabywca ochrony dokonuje okresowych płatności na rzecz sprzedawcy ochrony.

W przypadku zwłoki kupujący otrzymuje wartość nominalną obligacji lub pożyczki od sprzedawcy zabezpieczenia. Z punktu widzenia sprzedawcy CDS zapewnia źródło łatwych pieniędzy, jeśli nie ma zdarzenia kredytowego. CDS został wprowadzony przez JP Morgana.

Opis: Załóżmy, że dwie strony A i B wchodzą w pięcioletni CDS. W tym przypadku A jest nabywcą ochrony, a B jest sprzedawcą ochrony. Załóżmy, że hipotetyczny kapitał wynosi 50 crore rupii, a nabywca zabezpieczenia zgadza się płacić 100 punktów bazowych rocznie sprzedającemu ochronę. Jeśli podmiot referencyjny nie wywiązuje się ze zobowiązań, nabywca ochrony płaci co roku sprzedającemu ochronę 100 punktów bazowych 50 crore rupii, co stanowi 50 lakh rupii.

Wręcz przeciwnie, jeśli dojdzie do zdarzenia kredytowego, nabywca ochrony otrzyma pełną rekompensatę od sprzedawcy ochrony. Rozliczenie CDS następuje w drodze rozliczenia gotówkowego lub fizycznego. W przypadku rozliczenia gotówkowego cena jest ustalana w drodze sondażu dealerów, a do rozliczenia stosuje się średnią wartość rynkową zobowiązania referencyjnego.

Istnieją różne odmiany CDS, takie jak binarne CDS, koszykowe CDS, warunkowe CDS i dynamiczne CDS.

Istnieją różne rodzaje zdarzeń kredytowych, takie jak upadłość, niespłacanie i restrukturyzacja. Upadłość odnosi się do niewypłacalności podmiotu referencyjnego. Brak spłaty dotyczy niemożności spłaty przez pożyczkobiorcę kwoty kapitału i odsetek po upływie okresu karencji. Restrukturyzacja oznacza zmianę warunków umowy długu, która jest niekorzystna dla wierzycieli.

Jeżeli zdarzenie kredytowe nie nastąpi przed upływem terminu wymagalności pożyczki, sprzedawca ochrony nie dokonuje żadnej płatności na rzecz kupującego. CDS może zostać skonstruowany na wypadek braku kapitału lub odsetek. Istnieją trzy opcje obliczania wielkości płatności dokonywanej przez sprzedającego na rzecz kupującego.

Stały limit: maksymalna kwota płacona przez sprzedającego ochronę to stała stawka.

Zmienny limit: sprzedawca ochrony rekompensuje kupującemu wszelkie niedobory odsetek, a ustalony limit to Libor plus stała pensja.

Brak ograniczenia: w takim przypadku sprzedawca ochrony musi zrekompensować niedobór odsetek bez żadnych ograniczeń.

Modelowanie ceny CDS opiera się na modelowaniu prawdopodobieństwa niewykonania zobowiązania i stopy odzysku w przypadku zdarzenia kredytowego.

Wartość CDS dla nabywcy ochrony = Oczekiwana wartość bieżąca części warunkowej – Oczekiwana wartość bieżąca części stałej

W prawdziwym świecie modelowanie ceny CDS jest trudne ze względu na problem z obliczaniem prawdopodobieństw niewykonania zobowiązania i korelacji niewykonania zobowiązania.

Papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS) to najpowszechniejszy rodzaj CDS.

Chociaż swap ryzyka kredytowego (CDS) jest używany do zabezpieczania ryzyka kredytowego, został uznany za winny naruszenia stabilności finansowej gospodarki. Wynika to w szczególności z nieadekwatności kapitałowej sprzedawców ochrony. Kiedy duzi sprzedający zabezpieczenia nie są odpowiednio skapitalizowani, rynek OTC (over-the-counter CDS) podnosi brzydką głowę.

Ryzyko koncentracji kontrahenta i ryzyko zabezpieczające to główne rodzaje ryzyka na rynku CDS.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy